Hindi gumagana ang aking preferred payment method.