סקירה של טינדר

הרשמה ותחילת שימוש

גילוי (החלקה עם משתמשים אחרים)

התאמות והודעות

הפרופיל והגדרות החשבון שלי

טינדר פלוס וטינדר זהב

Tinder U