โปรไฟล์เดิมปรากฏขึ้นซ้ำๆ แม้ว่าฉันจะปัดเลือกแล้วก็ตาม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่