Thông tin công việc và/hoặc trường học của tôi không cập nhật được.

Bài viết này có hữu ích không?