Hồ sơ tương tự xuất hiện dù tôi đã vuốt chọn trên các hồ sơ đó rồi.

Bài viết này có hữu ích không?