Phương thức thanh toán ưu tiên của tôi không áp dụng được.  

Bài viết này có hữu ích không?