Tại sao tôi phải cấp quyền truy cập camera cho quá trình xác thực tuổi?