Tôi đã được thông báo rằng tôi đã được Super Like, nhưng không thấy nó trong ứng dụng